Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande uitdrukkingen de volgende betekenis:

Leverancier3MMC-Shop.nl en iedere leverancier van producten en/of diensten deel uitmakend van de overeenkomst;

Klant: de partij met welke de leverancier een overeenkomst is aangegaan;

Partijen: de leverancier en de klant;

Producten: de producten als bedoeld in art. 3 van deze Algemene Voorwaarden

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen de klant en de leverancier, met alle aanhangsels en inclusief iedere wijziging welke is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst;

Schriftelijk: alle papieren documenten, waaronder begrepen correspondentie per telefax, aangetekende of reguliere post alsmede correspondentie via een elektronisch medium zoals bijvoorbeeld e-mail;

Levering: de levering van de producten zoals tussen partijen overeengekomen in overeenstemming met de overeenkomst;

Overeengekomen prijs: de prijs welke volgens de overeenkomst door de klant aan de leverancier moet worden betaald met betrekking tot de levering van de producten en/of de diensten;

Onverwijld: zo snel als redelijkerwijs mogelijk maar niet later dan de volgende volledige twee (2) werkdagen;

Artikel 2: Toepasselijkheid en taal

2.1 Door gebruik te maken van deze website, producten en /of diensten aangeboden door leverancier of wanneer u communiceert met leverancier, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen;

2.2 Deze, algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit  van alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen alsmede daaruit voortvloeiende overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen;

2.3  Afwijkende bepalingen en/of overeenkomsten, waaronder begrepen iedere algemene voorwaarden welke worden gebruikt door de klant, zijn alleen van toepassing indien deze door de leverancier zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd;

2.4  Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. De Engelstalige tekst is een vertaling van de Nederlandse tekst. De Nederlandse tekst is bindend en zal in geval van meningsverschil over de inhoud en de strekking als de juridisch juiste tekst gelden;

Artikel 3: Producten

3.1 Leverancier garandeert dat zijn producten moeten voldoen aan de beschrijving van dergelijke producten zoals verstrekt in de website-catalogus van leverancier. Deze garantie is exclusief en leverancier geeft geen andere garantie;

3.2 Klant erkent, door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, dat de gekochte producten gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben; en dat hij / zij wettelijk gerechtigd is om deze materialen te ontvangen;

3.3 De producten die door leverancier worden aangeboden zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Klant bevestigd bij aankoop zich niet onder deze leeftijdsgrens te bevinden noch namens anderen te bestellen;

3.5 Het assortiment wordt voortdurend herzien en bijgewerkt. Leverancier behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle beschrijvingen, illustraties en maten op deze website of catalogus zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend;

3.6 De producten van leverancier zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik, zoals laboratoriumonderzoek, en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot in-vitro diagnostische doeleinden, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, medicinale apparaten of cosmetica voor mensen of dieren, voor commerciële doeleinden of de productie van illegale drugs;

3.7 De producten van leverancier zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor menselijk gebruik of consumptie. De chemische, fysische en toxicologische eigenschappen van deze chemicaliën zijn niet volledig onderzocht en kunnen niet worden gegarandeerd;

3.8 Klant erkent door het aangaan van een overeenkomst dat producten niet door leverancier zijn getest op veiligheid en werkzaamheid in voedsel, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetische, commerciële of andere toepassingen;

3.9 Klant verklaart en garandeert leverancier uitdrukkelijk door het aangaan van een overeenkomst, dat klant alle producten die zijn gekocht bij leverancier en/of materialen vervaardigd met producten gekocht bij leverancier, naar behoren zal testen en gebruiken in overeenstemming met de praktijken van een redelijk persoon die een expert is in het vakgebied en in strikte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, nu en hierna vastgesteld;

3.10 Klant heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en om verder onderzoek te verrichten dat nodig is om de gevaren te kennen die gepaard gaan met het gebruik van producten die bij leverancier zijn gekocht;

Artikel 4: Overeenkomst en betalingen

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door onze website. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt leverancier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling;

4.2 Betaling dient direct na aankoop via deze website te geschieden. Zonder compensatie of korting op dezelfde dag als de factuurdatum;

4.3 Betalingen worden alleen geaccepteerd op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in het bestelproces;

4.4 Leverancier is bevoegd om bij uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van de service van derden.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, en exclusief afhandel- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen;

5.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door leverancier geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de datum van de levering, zich prijswijzigingen voordoen in de kosten van de leverancier is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs door te berekenen nadat de klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Indien de leverancier de overeengekomen prijs verhoogt met een percentage van vijftien (15) of meer dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring;

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen ex locatie vanwaar de producten worden verzonden;

5.5  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen alle kosten voor vervoer en verzekering voor rekening van de klant;

Artikel 6: Risico

6.1 Behalve in geval van grove nalatigheid door de leverancier en tenzij anders schriftelijk overeengekomen draagt de klant alle risico vanaf het moment dat de levering van de betreffende producten is aangevangen, waaronder begrepen alle risico’s voor verlies, diefstal, schade etc. gedurende het transport;

6.2 De levering vangt aan op het moment dat de leverancier de producten ter verzending heeft afgegeven;

Artikel 7 : Levering

7.1 De door de website opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige vorm van vertraging tijdens het transport;

7.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, en evenmin het recht een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen op een bepaalde datum te leveren;

7.3 Leverancier aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het mogelijk zoek raken van bestellingen via deze website wanneer klant de keuze maakt voor een gratis verzenden methode.

7.4 Bij bestellingen die zijn geplaatst via deze website en door leverancier verzonden met Track & Trace services, wordt in het geval dat een bestelling zoekraakt, deze gratis vervangen en opnieuw gepost, dit echter alleen na onderzoek en bevestiging door PostNL;

7.5 Indien klant aan leverancier tijdens het bestelproces opgave doet van een adres, is leverancier gerechtigd alle verzendingen aan dit adres te verzenden, tenzij klant schriftelijk opgave doet van een ander adres waar de bestellingen geleverd dienen te worden;

7.6 Klant verplicht zich om leverancier binnen vijf dagen na ontvangst van de producten te informeren of producten in goede orde zijn ontvangen. Zonder bericht wordt de bestelling geacht aanvaard en goed ontvangen te zijn;

7.7 Indien de levering niet, of niet tijdig, plaatsvindt als gevolg van een handelen of nalaten van de klant, al dan niet voorzienbaar, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn;

Artikel 8: Overmacht

8.1 Indien de leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, of slechts gedeeltelijk, dan is de leverancier gerechtigd om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade;

8.2 Onder overmacht wordt geachte te verstaan iedere omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, welke het permanent of tijdelijk onmogelijk maakt de overeenkomst na te komen, mede begrepen een abnormale prijsstijging bij aanleverende bedrijven;

8.3 Indien de leverancier zich op overmacht wil beroepen dient hij de klant zo snel als praktisch mogelijk  schriftelijk te informeren welke omstandigheid leidend tot overmacht, zich heeft voorgedaan;

Artikel 9: Klachten

9.1 Onmiddellijk na de levering dient de klant de producten te onderzoeken. Klachten met betrekking tot aantoonbare afwijkingen aan de producten moeten binnen vijf (5) dagen na de ontvangst van de producten schriftelijk, met vermelding en beschrijving van de geconstateerde afwijking, aan de leverancier worden medegedeeld, op straffe van verlies van het recht van reclame. De leverancier geeft hierop doorgaans binnen drie (3) dagen een reactie;

9.2 Indien een klacht, schriftelijk, door de leverancier gegrond wordt bevonden, dan heeft de leverancier het recht, naar keuze, de betreffende producten te vervangen, dan wel een korting en/of compensatie aan te bieden;

9.3 Indien partijen zouden besluiten dat de geleverde producten moeten worden teruggezonden naar de leverancier dan zijn alle daaraan verbonden kosten volledig voor rekening en risico van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, met uitzondering van de kosten van het retourneren van producten waarvan het is vastgesteld dat deze afwijkingen bevatten waarvoor leverancier verantwoordelijk is;

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde producten;

10.2 In geen geval is leverancier aansprakelijk voor gevolgschade, noch voor enige claim voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop, levering of gebruik van producten;

10.3 Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming. De verplichting tot vergoeding van schade ontstaat niet voordat:

– de klant de leverancier schriftelijk de tekortkoming heeft medegedeeld
– de schade leverancier verwijtbaar is
– de klant heeft aangetoond voldoende maatregelen te hebben genomen om de schade te voorkomen of te beperken;

10.4 Indien de leverancier, op grond van de verwijtbare tekortkoming, verplicht is tot schadevergoeding, zal deze verplichting beperkt zijn tot vergoeding van directe schade tot het maximum bedrag van de overeenkomst, exclusief BTW;

10.5 Voor geval de verzekeraar van leverancier een uitkering doet in verband met de aansprakelijkheid als bovenbedoeld, dan zal de verplichting tot schadevergoeding ook beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar betaalt voor de betreffende kwestie;

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle producten welke door de leverancier zijn geleverd blijven eigendom van de leverancier totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst jegens leverancier is nagekomen;

11.2 Tot het moment waarop de eigendom op de klant zal overgaan zal de klant geen maatregelen nemen welke de onbelemmerde handhaving van het eigendomsrecht van de leverancier zal verstoren. Voorts zal de klant alle redelijkerwijs gevraagde maatregelen nemen ter bescherming van dit eigendomsrecht en zal hij op eerste verzoek van leverancier de producten onverwijld retourneren;

Artikel 12: Naam en Logo

12.1 Het is de klant niet toegestaan om de naam van leverancier of het logo ervan te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden of enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier;

Artikel 13: diversen

13.1 Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen zijn toegestaan van deze voorwaarden. Laat dat leverancier onverlet haar recht  alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden de eisen. Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat leverancier deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten die tussen leverancier en de klant tot stand komen is Nederlands recht van toepassing;

14.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen leverancier en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Haarlem;

14.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.